Skip to main content

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Munki Motion: Munki Motion betreft een handelsnaam van  Munki Motion B.V.  en is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon met wie Munki Motion een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en deelneemt of beoogt deel te nemen aan door Munki Motion georganiseerde  freerun trainingen.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Munki Motion en de deelnemer tot stand gekomen overeenkomst waarmee Munki Motion zich jegens de deelnemer, tegen de daarvoor overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het geven van freerun trainingen.
 4. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 5. Abonnement: Een overeenkomst voor een vast aantal limitatief gestelde sessies waarop de deelnemer gedurende een vooraf overeengekomen tijdsspanne een beroep kan doen.

 

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Munki Motion en iedere tot stand gekomen overeenkomst evenals alle (overige) handelingen, verrichte werkzaamheden en rechtshandelingen tussen Munki Motion en deelnemer ter zake.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 5. Munki Motion heeft de bevoegdheid om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

ARTIKEL 3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Voor totstandkoming van de overeenkomst is een aanmelding middels een inschrijfformulier vereist. Elk aanbod van Munki Motion is vrijblijvend; Munki Motion is nimmer verplicht een inschrijving of aanvraag te aanvaarden en kan deze zonder opgave van redenen aan de deelnemer weigeren.
 2. De deelnemer staat ervoor in dat het inschrijfformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld. De overeenkomst komt tot stand op het moment nadat het ingevulde inschrijfformulier aan Munki Motion is verstrekt én de inschrijving van de deelnemer vervolgens nadrukkelijk schriftelijk door Munki Motion wordt geaccepteerd.
 3. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij naar beste weten gezond en fysiek in staat is om de instructies van Munki Motion zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer, alvorens de overeenkomst met Munki Motion aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
 4. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer voorts dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze trainingen niet schadelijk is voor zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

 

ARTIKEL 4. INHOUD EN DUUR VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Munki Motion is in geval van ziekte of andersoortige overmacht gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, doch is daartoe niet verplicht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. In geval Munki Motion de uitvoering van de overeenkomst overlaat aan derden, is hij nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare tekortkomingen en zijn de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor de overeengekomen duur. Dit kan bestaan uit de duur van een enkele les of de periode voor een door deelnemer afgenomen abonnement. Het inschrijfformulier vermeldt uitdrukkelijk de looptijd van de overeenkomst evenals het aantal sessies die kan worden afgenomen.
 3. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 4. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

ARTIKEL 5. AFMELDEN VOOR EEN SESSIE

 1. In geval de deelnemer verzuimt deel te nemen aan een sessie, komt deze sessie voor de deelnemer te vervallen zonder dat hij aanspraak maakt op het inhalen van die sessie op een later tijdstip, dan wel enige andere (financiële) compensatie

 

ARTIKEL 6. VERPLAATSING VAN EEN TRAINING DOOR MUNKI MOTION

 1. Munki Motion spant zich in een geplande training doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht genoodzaakt zijn deze te verplaatsen. Munki Motion streeft ernaar hiervan uiterlijk 24 uur tevoren mededeling te doen aan de deelnemer.

 

ARTIKEL 7. ALGEMENE BEPALINGEN VOOR TRAININGEN

 1. Munki Motion voert elke sessie uit naar beste inzicht en vermogen. Munki Motion verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Munki Motion staat nimmer in voor de resultaten die de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.
 2. De aan de deelnemer toekomende rechten uit de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen door de deelnemer niet worden overgedragen aan derden.
 3. De deelnemer verbindt zich ertoe gedurende de sessie de aanwijzingen van de trainer op te volgen.
 4. De deelnemer houdt zich aan het bepaalde in deze voorwaarden en de eventuele huisregels van de trainingslocatie.
 5. Deelnemer erkent dat de trainingen zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 3 werkdagen vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan Munki Motion Parkour. Indien de annulering korter dan 3 werkdagen plaatsvindt worden de kosten in rekening gebracht.
 6. Deelnemer begrijpt dat de trainingen exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 7. Deelnemer erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Deelnemer meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Deelnemer erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Deelnemer begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen
 8. De deelnemer aanvaardt alle inspanningsverplichtingen op zich te nemen die conform de door Munki Motion verstrekte instructies aan hem worden opgedragen.
 9. De deelnemer dient Munki Motion steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor het verantwoord volgen van de sessie van belang kunnen zijn.
 10. De deelnemer is verplicht pijn, vermoeidheid, of veranderingen die tijdens of na de sessie optreden te melden aan Munki Motion evenals veranderingen in de lichamelijke conditie die gedurende de duur van de overeenkomst optreden.

 

ARTIKEL 8. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Munki Motion is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Munki Motion ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen zonder dat Munki Motion tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd Munki Motion verder toekomende rechten.
 2. Voorts is Munki Motion gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd zonder dat Munki Motion tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd Munki Motion verder toekomende rechten.
 3. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Munki Motion te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de deelnemer.
 4. De deelnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Munki Motion op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Indien Munki Motion de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de deelnemer terstond opeisbaar.
 6. Indien deelnemer een overeenkomst heeft gesloten met Munki Motion voor een abonnement en deelnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, dan heeft deelnemer geen recht op enige restitutie dan wel andere (financiële) compensatie voor het restant van de looptijd, tenzij Munki Motion zulks uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

 

ARTIKEL 9. OVERMACHT

 1. Munki Motion is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een beroep op overmacht kan door Munki Motion ook nog worden gedaan nadat Munki Motion in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen van Munki Motion die daardoor worden belemmerd opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden, één en ander zonder dat Munki motion tot enige schadevergoeding tegenover deelnemer gehouden is.
 3. Indien Munki Motion bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de deelnemer de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst Premium Ghostwriter.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan gehele of gedeeltelijk restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs als voorzien in deze algemene voorwaarden, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het inschrijfformulier bevat een zo volledig mogelijke opgave van alle prijsfactoren
 2. Munki Motion is gerechtigd zijn prijzen te wijzigen en zal daarvan in geval van een prijsstijging zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de deelnemer.
 3. Deelnemer zal de lesgelden in de regel via automatische incasso voldoen. Na terugboeken van een automatische incasso wordt het bedrag verhoogd met € 9,99 administratiekosten.
 4. In geval betaling middels overboeking is overeengekomen, dient dit te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, op de door Munki Motion voorgeschreven wijze.
 5. Indien tijdige betaling binnen de voornoemde periode achterwege blijft, treedt het verzuim van de deelnemer van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de deelnemer intreedt, is de deelnemer over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de deelnemer verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Met uitzondering van, onder voorbehoud van opzet en bewuste roekeloosheid van Munki Motion, draagt hij geen aansprakelijkheid voor enige schade die in verband met de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden. In het bijzonder is Munki Motion niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de gevallen vermeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Deelname aan sessies geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Munki Motion is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een sessie. De deelnemer vrijwaart Munki Motion van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake en (trainings)instructies worden te allen tijde voor eigen risico van de deelnemer opgevolgd.
 3. Munki Motion geeft uitvoering aan sessies naar beste inzicht en vermogen. Munki Motion verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van Munki Motion, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.
 4. Munki Motion draagt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de deelnemer onjuist of onvolledig verstrekte gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst niet juist of volledig aan Munki Motion is verstrekt.
 5. Munki Motion wordt gevrijwaard van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemer of van goederen die door hem zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Munki Motion aangeboden diensten. Tevens kan Munki Motion niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale en/of psychische klachten.
 6. Munki Motion is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Als ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Munki Motion bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking.
 7. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Munki Motion mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Munki Motion betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Munki Motion nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Munki Motion dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In afwijking van de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen.
 1. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Munki Motion, zal de deelnemer Munki Motion vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Munki Motion. De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan hem toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de door Munki Motion beschikbaar gestelde trainingsmaterialen en overige eigendommen van Munki Motion. De deelnemer staat ervoor in dat hij tegen dergelijke risico’s voldoende is verzekerd.
 2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Munki Motion bedraagt één jaar.

 

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld, dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Munki Motion op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Munki Motion zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Munki Motion niet gehouden tot schadevergoeding.

 

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

 1. Munki Motion behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op alle door hem verstrekte informatie, tips en ideeën, en ook op de door hem gehanteerde werkwijzen, in welke vorm dan ook. Het is de deelnemer verboden deze vermogensrechten van Munki Motion te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren, aan derden beschikbaar te (doen) stellen of te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet, tenzij Munki Motion hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Munki Motion ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
 2. Indien de deelnemer zich niet aan het onder het in het vorige lid gestelde houdt, maakt Munki Motion zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een direct opeisbare boete van EURO 10.000,00 (zegge; tienduizend euro) per overtreding en € 10.000,00 (zegge; tienduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt, met een maximum van EURO 100.000,00 (zegge honderdduizend euro), zonder dat Munki Motion gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van Munki Motion om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boete overtreft.

 

ARTIKEL 14. SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Tijdens de lessen en evenementen kan er beeldmateriaal verzameld worden ter gebruik van advertenties. Mocht u hier geen toestemming voor verlenen dan kan dat schriftelijk aangegeven worden.
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Munki Motion aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

WEB: www.munkimotion.nl
ADRES: Gildenlaan 337                         1951 KV Velsen-Noord
TEL: 06-34296758
MAIL: info@munkimotion.nl             BTW: NL859459093B01                       KVK: 73320323