fbpx

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
• Opdrachtnemer: Munki Motion Parkour
• Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer
• Trainingen: Onder training/workshops, wordt verstaan, het lesgeven in de sport freerunnen in een omgeving waar veilig getraind kan worden.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Munki Motion Parkour en een opdrachtgever waarop Munki Motion Parkour deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Munki Motion Parkour, voor de uitvoering waarvan door Munki Motion Parkour en derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Munki Motion Parkour en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Munki Motion Parkour en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Munki Motion Parkour niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Munki Motion Parkour in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Munki Motion Parkour zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Munki Motion Parkour kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Munki Motion Parkour daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Munki Motion Parkour anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Munki Motion Parkour niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Munki Motion Parkour is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Munki Motion Parkour ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Munki Motion Parkour kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, Munki Motion Parkour op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Munki Motion Parkour de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Munki Motion Parkour tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Munki Motion Parkour gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Munki Motion Parkour gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Munki Motion Parkour vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Munki Motion Parkour op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Overdracht
1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Munki Motion Parkour, zal Munki Motion Parkour in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
2. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Munki Motion Parkour extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Munki Motion Parkour anders aangeeft.

Artikel 6: Overmacht
1. Munki Motion Parkour is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Munki Motion Parkour geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Munki Motion Parkour niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Munki Motion Parkour of van derden daaronder begrepen. Munki Motion Parkour heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Munki Motion Parkour zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Munki Motion Parkour kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Munki Motion Parkour ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Munki Motion Parkour gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 7: Betaling en incassokosten
1. Voor facturatie dient de opdrachtgever het door Munki Motion Parkour verstrekte inschrijfformulier volledig naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de opdrachtgever akkoord met betaling via iDeal of bankoverschrijving.
2. Facturatie per email vindt plaats per maand, per vier maanden of per jaar.
3. Betaling doormiddel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Munki Motion Parkour aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Munki Motion Parkour aangegeven. Munki Motion Parkour gerechtigd om periodiek te factureren.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Munki Motion Parkour de vordering ter incasso uithanden geven aan Incassonet Haarlem B.V.
6. Munki Motion Parkour heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Munki Motion Parkour kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Munki Motion Parkour kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Munki Motion Parkour verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekenings-methode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Munki Motion Parkour echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Trainingen
1.Opdrachtgever erkent dat de trainingen zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 3 werkdagen vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan Munki Motion Parkour.
2. Indien de annulering korter dan 3 werkdagen plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.
3. Opdrachtgever begrijpt dat de trainingen exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
4. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.
5. Mocht een training door overmacht niet door kunnen gaan, dan zal daar geen teruggave van contributie op volgen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Munki Motion Parkour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Munki Motion Parkour van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. Munki Motion Parkour verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
3. Deelname geschiedt voor eigen risico. Munki Motion Parkour is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is Munki Motion Parkour niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Artikel 10: Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Munki Motion Parkour voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Munki Motion Parkour toerekenbaar is.
2. Indien Munki Motion Parkour uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Munki Motion Parkour zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Munki Motion Parkour, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Munki Motion Parkour en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Munki Motion Parkour partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Munki Motion Parkour is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Munki Motion Parkour het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 72673427). Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en uit te printen via de website http://academy.munkimotion.nl/algemene-voorwaarden/.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Munki Motion Parkour.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

Artikel 13: overige bepalingen
• Personen die freerun trainingen volgen bij Munki Motion Parkour worden leden of lid genoemd.
• De tekst op de website is bindend, in geval er bij andere correspondentie onzorgvuldigheden zijn opgetreden.
• Opdrachtgever gaat het lidmaatschap van Munki Motion Parkour aan voor een termijn van één jaar. Binnen het lidmaatschap van Munki Motion Parkour onderscheiden we twee vormen voor wat betreft de termijn die wordt aangegaan: o Deeltermijn: hieronder wordt verstaan de termijn die loopt vanaf het moment van aanmelden tot en met 31 december van het betreffende jaar. Je betaalt slechts over de periode van lidmaatschap contributie. Dit is enkel mogelijk in het eerste jaar van lidmaatschap.
o Jaartermijn: hieronder wordt verstaan de termijn die loopt van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Je betaalt voor het gehele kalenderjaar contributie. Dit is alleen mogelijk in het tweede of aan volgende jaren van lidmaatschap.
• Na twee keer terugboeken van een automatische incasso wordt het bedrag verhoogd met € 10,- administratiekosten.
• Bij tussentijdse opzegging gedurende de looptijd van een termijn is het niet mogelijk om de betaling voor deze termijn te stoppen of om (een deel van) de betaling terug te krijgen.
• Indien je, je lidmaatschap wilt beëindigen, dient dat schriftelijk te gebeuren vóór 15 november van het jaar waarin men voor het laatst lid wenst te zijn.
• Bij opzegging na 15 november van het jaar waarin men voor het laatst lid wenst te zijn, dient de contributie voor Munki Motion Parkour voor het komende jaar nog betaald te worden.
• De betaling van de contributie van Munki Motion Parkour gaat via facturering voorafgaand aan de eerste training tenzij Munki Motion Parkour anders bepaalt.
• Betaling kan ook via kwartaalfacturen. Hierover dient u schriftelijk of per email een verzoek in te dienen.
• Veranderen de N.A.W. gegevens of andere informatie bijvoorbeeld email adres, dan moeten deze zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan Munki Motion Parkour.
• Leden zullen ten alle tijden de aanwijzingen en regels van de trainer(s) moeten opvolgen. Deze regels zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen, in de ruimste zin van het woord. Het niet opvolgen van deze regels en aanwijzingen wordt op gepaste wijze bestraft door de trainer(s). Bij herhaling kan er in een gesprek door de leiding, ouders en betreffend lid over worden gegaan tot waarschuwing, schorsing en uiteindelijk zelfs mogelijk royement, zonder restitutie van contributiegelden.
• Diefstal, opzettelijk kapot maken van materialen of accommodatie, bewezen pest- of intimiderend gedrag, vechten of andersoortig gedrag waardoor er een of meerdere personen of delen van materialen of accommodatie wordt beschadigd (mentaal of fysiek) is ten alle tijden reden voor direct royement, zonder restitutie van contributiegelden.
WEB: www.munkimotion.nl
ADRES: Gildenlaan 337, 1951 KV Velsen-Noord
TEL: 06-17744074 / 06-29503808 KVK: 72673427
MAIL: info@munkimotion.nl BTW: NL8513.57.921B01

Geef een reactie